สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับประชาชน

1. ข้อมูลการจัดหาพัสดุ

       1.1 กฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
       1.2 แผนการจัดหาพัสดุ
       1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
       1.4 ผลการจัดหาพัสดุ สรุปผลในแต่ละรอบเดือน และปีงบประมาณ
       1.5 รายงานการตรวจสอบการจัดหาพัสดุจากหน่วยงานภายนอก

2. ข้อมูลการบริการประชาชน

       2.1 หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการประชาชน
       2.2 คู่มือการให้บริการประชาชน
       2.3 ข้อมูลพื้นฐานเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
       2.4 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายงานผล เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการให้บริการประชาชน
       2.5 รายงานการตรวจสอบการบริการประชาชน จากหน่วยงานภายนอก

3. ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

       3.1 โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
       3.2 แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ ของหน่วยงาน
       3.3 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน ของหน่วยงาน
       3.4 คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
       3.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
       3.6 รายงานการตรวจสอบการบริหารงาน จากหน่วยงานภายนอก
        

4. ข้อมูลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

       4.1 แผนงาน โครงการงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
       4.2 หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน
       4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง
       4.4 รายงานการตรวจสอบการการใช้จ่ายงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอก
        

5. ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       5.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

       5.2 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6. ข้อมูลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

       6.1 คำรับรอง หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
       6.2 รายงานการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานภายนอก

7. การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

       7.1 แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
       7.2 คู่มือการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน กรณีโรค และภัยที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สคร. 8 จ.อุดรธานี
       7.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565
       7.4 คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต สคร. 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565
       7.5 ทำเนียบบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สคร.8 จ.อุดรธานี