สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meeting) ลิงก์อยู่ใน https://shorturl.asia/eNBip โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- โครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ
วันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี

- กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน และโครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ