Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนเมษายน


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 3 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 4 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 10 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564