กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมเเละกำกับคุณภาพผลงานวิจัยผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565