กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กองด่านฯ นำทีม รับการประเมินจากองค์การอนามัยโลก IHR-JEE ประเด็นวิชาการที่ 17 Point of Entry and Border Health ผลคะแนน ในระดับ 443