กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

คู่มือ IDC Med

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม IDC Med V.1

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือ IDC Med Draft1.pdf

หลักการของการพัฒนาโปรแกรม IDC Med สำหรับแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบสถานกักตัวคนต่างด้าว

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การพัฒนาโปรแกรม IDC Med และแนวทางควบคุมโรค.pptx

คู่มือและวีดีโอการใช้งาน face detection

https://magicbox.siscloudservices.com/index.php/s/KJYnerLg9FsFnQG

วิธีการเปิดเปิดชุด face detection

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือการเปิดและปิดอุปกรณ์.pdf

รวมเอกสารประกอบการอบรมการใช้งานทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/1CAarUiYkg8qY4uhnZ8HN1hFsPSN_5v50