กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอุบัติใหม่ ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม บ่อพักน้ำเสียจากอาคารผู้โดยสารและน้ำเสียจากเครื่องบินขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย ตุลาคม – ธันวาคม 2565