กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การตรวจและออกเอกสารรับรองสุขาภิบาลเรือ Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates