กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 26 1 25
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 1
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กองกฎหมาย 68 68
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 30 12 18
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 8 8
7 กองนวัตกรรมและวิจัย 14 1 13
8 กองบริหารการคลัง 373 5 368
9 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 124 1 123
10 กองป้องกันการบาดเจ็บ
11 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 13 13
12 กองระบาดวิทยา 14 14
13 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 37 37
14 กองโรคติดต่อทั่วไป 699 10 689
15 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 73 8 65
16 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 117 1 116
17 กองโรคไม่ติดต่อ 10 10
18 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 114 3 111
19 กองวัณโรค 21 21
20 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
21 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
22 ศูนย์สารสนเทศ 53 1 52
23 สถาบันบำราศนราดูร 306 87 219
24 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 9
25 สถาบันราชประชาสมาสัย 46 3 43
26 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 99 99
27 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 1 23
28 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
29 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 1
30 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
31 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 4 1 3
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 22 4 18
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 37 1 36
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 12 12
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 279 61 218
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 128 2 126
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 189 8 181
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 11 11
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 73 6 67
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 28 28
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 135 81 54
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 6 6
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 67 2 65
44 สำนักงานเลขานุการกรม 39 39
45 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 22 2 20
3,354 302 3,052