กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มงานจริยธรรม 66 1 65
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 59 59
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 2
4 กองกฎหมาย 126 2 124
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 108 57 51
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 141 52 89
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 318 318
8 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 147 70 77
9 กองนวัตกรรมและวิจัย 20 1 19
10 กองบริหารการคลัง 1,604 6 1,598
11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 174 1 173
12 กองป้องกันการบาดเจ็บ 262 2 260
13 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 315 315
14 กองระบาดวิทยา 89 88 1
15 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 121 35 86
16 กองโรคติดต่อทั่วไป 2,315 12 2,303
17 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 213 58 155
18 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 235 1 234
19 กองโรคไม่ติดต่อ 93 2 91
20 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 496 59 437
21 กองวัณโรค 158 162 -4
22 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
23 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 1
24 สถาบันบำราศนราดูร 3,062 3,119 -57
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 83 11 72
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 664 23 641
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 385 1 384
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 49 5 44
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 30 30
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 132 42 90
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 101 23 78
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 226 272 -46
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 142 5 137
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 443 1,073 -630
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 258 292 -34
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 261 291 -30
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 119 22 97
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 466 60 406
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 191 39 152
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 1,326 945 381
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 34 179 -145
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 180 23 157
45 สำนักงานเลขานุการกรม 107 9 98
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 11 11
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 267 8 259
15,867 7,052 8,815