กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 39 1 38
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 28 28
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กองกฎหมาย 80 80
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 54 30 24
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 17 3 14
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
8 กองนวัตกรรมและวิจัย 14 1 13
9 กองบริหารการคลัง 781 5 776
10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 147 1 146
11 กองป้องกันการบาดเจ็บ 3 3
12 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 39 39
13 กองระบาดวิทยา 53 5 48
14 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 81 7 74
15 กองโรคติดต่อทั่วไป 1,252 10 1,242
16 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 100 31 69
17 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 234 1 233
18 กองโรคไม่ติดต่อ 28 28
19 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 221 10 211
20 กองวัณโรค 42 42
21 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
22 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 1
23 ศูนย์สารสนเทศ 84 8 76
24 สถาบันบำราศนราดูร 606 423 183
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 25 2 23
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 149 7 142
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 178 1 177
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 33 3 30
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 3
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 11 2 9
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 46 8 38
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 146 13 133
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 53 53
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 331 286 45
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 171 29 142
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 219 115 104
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 35 1 34
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 169 27 142
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 114 12 102
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 647 453 194
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 6 6
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 122 5 117
45 สำนักงานเลขานุการกรม 39 39
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 39 6 33
6,479 1,507 4,972