กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 47 1 46
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 32 32
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กองกฎหมาย 106 106
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 60 37 23
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 33 9 24
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 37 37
8 กองนวัตกรรมและวิจัย 14 1 13
9 กองบริหารการคลัง 975 5 970
10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 164 1 163
11 กองป้องกันการบาดเจ็บ 8 8
12 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 51 51
13 กองระบาดวิทยา 57 9 48
14 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 85 12 73
15 กองโรคติดต่อทั่วไป 1,470 10 1,460
16 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 112 39 73
17 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 235 1 234
18 กองโรคไม่ติดต่อ 32 2 30
19 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 286 14 272
20 กองวัณโรค 55 55
21 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
22 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 1
23 ศูนย์สารสนเทศ 101 18 83
24 สถาบันบำราศนราดูร 681 610 71
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 44 6 38
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 196 10 186
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 220 1 219
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 36 4 32
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 3
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 17 5 12
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 59 12 47
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 158 22 136
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 63 63
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 351 390 -39
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 183 37 146
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 227 265 -38
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 43 4 39
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 170 31 139
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 119 13 106
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 789 567 222
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 7 7
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 125 7 118
45 สำนักงานเลขานุการกรม 39 39
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 11 11
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 109 6 103
7,720 2,150 5,570