กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มงานจริยธรรม 67 1 66
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 72 72
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 5
4 กองกฎหมาย 128 17 111
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 115 57 58
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 171 61 110
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 420 420
8 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 168 89 79
9 กองนวัตกรรมและวิจัย 25 1 24
10 กองบริหารการคลัง 1,713 7 1,706
11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 193 1 192
12 กองป้องกันการบาดเจ็บ 332 3 329
13 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 453 453
14 กองระบาดวิทยา 104 113 -9
15 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 151 51 100
16 กองโรคติดต่อทั่วไป 2,497 15 2,482
17 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 257 105 152
18 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 235 1 234
19 กองโรคไม่ติดต่อ 145 7 138
20 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 757 133 624
21 กองวัณโรค 199 202 -3
22 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
23 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 1 1
24 สถาบันบำราศนราดูร 4,349 4,536 -187
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 99 15 84
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 828 27 801
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 419 1 418
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 55 5 50
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 44 44
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 209 68 141
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 117 31 86
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 268 374 -106
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 164 8 156
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 473 1,213 -740
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 307 541 -234
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 279 295 -16
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 160 30 130
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 633 68 565
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 228 54 174
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 1,482 1,058 424
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 48 245 -197
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 189 25 164
45 สำนักงานเลขานุการกรม 165 9 156
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ 29 9 20
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 314 8 306
19,381 9,485 9,896