กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 35 1 34
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 1
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กองกฎหมาย 76 76
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 50 14 36
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 8 8
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
8 กองนวัตกรรมและวิจัย 14 1 13
9 กองบริหารการคลัง 597 5 592
10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 140 1 139
11 กองป้องกันการบาดเจ็บ
12 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 15 15
13 กองระบาดวิทยา 41 5 36
14 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 49 49
15 กองโรคติดต่อทั่วไป 998 10 988
16 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 83 21 62
17 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 186 1 185
18 กองโรคไม่ติดต่อ 27 27
19 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 185 6 179
20 กองวัณโรค 26 26
21 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
22 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
23 ศูนย์สารสนเทศ 65 1 64
24 สถาบันบำราศนราดูร 477 316 161
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 20 20
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 88 7 81
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 136 1 135
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 31 3 28
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 1
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 8 1 7
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 23 7 16
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 95 1 94
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 27 27
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 294 183 111
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 142 12 130
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 203 99 104
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 19 1 18
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 118 13 105
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 82 82
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 464 338 126
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 6 6
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 98 4 94
45 สำนักงานเลขานุการกรม 39 39
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 27 2 25
5,021 1,054 3,967