กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 24 24
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 1
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กองกฎหมาย 62 62
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 29 29
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 6 6
7 กองนวัตกรรมและวิจัย 14 1 13
8 กองบริหารการคลัง 318 5 313
9 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 110 1 109
10 กองป้องกันการบาดเจ็บ
11 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 13 13
12 กองระบาดวิทยา 13 13
13 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 29 29
14 กองโรคติดต่อทั่วไป 564 10 554
15 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 59 1 58
16 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 98 1 97
17 กองโรคไม่ติดต่อ 7 7
18 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 99 3 96
19 กองวัณโรค 13 13
20 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
21 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
22 ศูนย์สารสนเทศ 43 1 42
23 สถาบันบำราศนราดูร 255 36 219
24 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 9 9
25 สถาบันราชประชาสมาสัย 42 1 41
26 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 95 95
27 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 23 23
28 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
29 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 1
30 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 4 4
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 11 4 7
32 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 25 25
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 10 10
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 276 26 250
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 108 1 107
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 189 8 181
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 11 11
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 56 4 52
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 13 13
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 33 20 13
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 6 6
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 60 2 58
43 สำนักงานเลขานุการกรม 7 7
44 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 22 2 20
2,780 127 2,653