กรมควบคุมโรค
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนประกาศ แจ้งผล ยังไม่แจ้งผล
1 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 32 1 31
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 1
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4 กองกฎหมาย 76 76
5 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 47 14 33
6 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 8 8
7 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
8 กองนวัตกรรมและวิจัย 14 1 13
9 กองบริหารการคลัง 497 5 492
10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 139 1 138
11 กองป้องกันการบาดเจ็บ
12 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 14 14
13 กองระบาดวิทยา 39 4 35
14 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 46 46
15 กองโรคติดต่อทั่วไป 857 10 847
16 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 79 16 63
17 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 152 1 151
18 กองโรคไม่ติดต่อ 23 23
19 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 154 6 148
20 กองวัณโรค 26 26
21 ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
22 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
23 ศูนย์สารสนเทศ 59 1 58
24 สถาบันบำราศนราดูร 423 248 175
25 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 17 17
26 สถาบันราชประชาสมาสัย 63 6 57
27 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 122 122
28 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27 3 24
29 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 1
31 สำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง
32 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 7 1 6
33 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 23 7 16
34 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 85 1 84
35 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 27 27
36 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 289 124 165
37 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 142 12 130
38 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 190 32 158
39 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 15 1 14
40 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 111 12 99
41 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 81 81
42 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 317 221 96
43 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 6 6
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 89 4 85
45 สำนักงานเลขานุการกรม 39 39
46 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
47 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 27 2 25
4,391 734 3,657